SPEERPUNTEN PROGRAMMA

Meer banen

De werkeloosheid in de gemeente Smallingerland is groter dan in andere Friese gemeenten.

Wij willen ons hier niet bij neerleggen. Iedere inwoner verdient een goede toekomst. Ook diegenen die ongewild al langer van het arbeidsproces zijn uitgesloten. Een reële kans op een baan en ruimte om te ondernemen is de grootste succesfactor voor een gelukkig leven. Hiervoor is een Taskforce werkgelegenheid ingesteld waarin diverse organisaties vertegenwoordigt zijn om zodoende het aantal banen te vergroten en werkloosheid te verminderen. Ook minder regels en een ondernemersloket kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Een veilig gevoel en goede infrastructuur

Iedereen moet zich zowel thuis als op straat veilig kunnen voelen.

Wij vinden het normaal dat kinderen veilig naar school en inwoners naar hun werk kunnen fietsen en ook tijdens en na het “stappen” met een veilig gevoel naar huis kunnen gaan. Hiervoor is voldoende ‘blauw’ en toezicht en handhaving op straat van groot belang. Maar ook verkeerstechnisch de knelpunten oplossen en de doorstroming bevorderen.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Minder lasten

Ondernemers in Smallingerland moeten kansen kunnen pakken.

Dit betekent dat de zondagsopening een keuze van de winkelier moet zijn. Wij vinden dat ondernemers kansen moeten krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daar passen dus geen hoge belastingen en overbodige regels bij. Wij ruimen die overbodige regels op, denken in kansen, mogelijkheden en oplossingen en zijn daar duidelijk in.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Aandacht voor agrarische sector

Schrappen van overbodige regels

Nog te vaak horen wij agrarische ondernemers zeggen dat ze tegen overbodige regels aanlopen, niet serieus worden genomen en geen gehoor krijgen. Het is belangrijk dat de gemeente alle ondernemers ruimte geeft om te ondernemen. Aanvullende gemeentelijke regels zijn al helemaal niet aan de orde.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Zorg

Goede zorg voor degenen die dat nodig hebben is belangrijk.

Geen onnodige bureaucratie. Goede sturing op basis van zowel financiële als inhoudelijke gegevens over de verleende zorg waarbij de tevredenheid van de betrokkenen essentieel is. Inzetten op preventie in plaats van (dure) oplossingen achteraf. Goede ondersteuning voor mantelzorgers.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Duurzaam denken

Op dorp of wijkniveau eigen energie transitie bevorderen

Veel mensen willen binnen hun dorp of wijk op een andere manier met milieu, energie en duurzaamheid omgaan. Wij willen dat die mogelijkheden er komen en/of uitgebreid worden en dat de gemeente waar nodig daarin meewerkt en meedenkt. Geen achterhoedegevechten maar de blik op de toekomst gericht. Dit schept kansen.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Betere communicatie

Als inwoner en ondernemer wilt u snel en duidelijk worden geholpen.

De gemeente dient met respect en op een heldere manier te communiceren. Vragen via welk kanaal dan ook (brief, e-mail of telefoon) dienen op tijd te worden beantwoord. Bij een betere  communicatie behoort ook een optimalisatie van  de digitale infrastructuur via snel internet voor zowel inwoners, onderwijs en overheid.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Groeien door samenwerking

Smallingerland en/of Drachten heeft een centrumfunctie en is de tweede plaats in Friesland.

Een verdere samenwerking met zowel omliggende gemeenten alsmede Leeuwarden en Heerenveen  biedt Smallingerland de mogelijkheden om zowel op het gebied van onderwijs alsmede werkgelegenheid verder te kunnen groeien.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Recreatie, sport, cultuur en natuur

Ook dit blijven speerpunten in ons programma.

Naast werken moet er voldoende tijd, ruimte en mogelijkheden zijn om te kunnen ontspannen. Hiervoor biedt Smallingerland zowel bestaande maar ook nieuwe mogelijkheden.

Alles lezen? Download hier het complete programma.

Sport

Sport heeft een belangrijke sociale functie

Sport staat midden in de Smallingerlandse samenleving, sportorganisaties hebben een belangrijke sociale functie. Zij zijn een bindende factor. Sport is niet langer een autonome functie, maar werkt in toenemende mate samen met andere sectoren zoals onderwijs en volksgezondheid.

Binnen de sportstimulering moet aandacht geschonken worden aan het realiseren en in stand houden van vitale sportverenigingen. Het vrijwilligerswerk staat onder druk. Dit geldt ook voor de sportverenigingen.  De kwaliteit van sportbeoefening wordt mede bepaald door de kwaliteit van de sportaccommodaties. De gemeente heeft voor beide aspecten aandacht.

Meer lezen? Zie de visie van de VVD Smallingerland op sportbeleid.