Boodschap Campagne 2022
VVD Smallingerland

Smallingerland is een prachtige gemeente en heeft meer mogelijkheden dan nu worden benut. Dit gezien de centrale ligging in Noord Nederland. Met een gunstige ligging ten opzichte van steden als Leeuwarden en Groningen. Met goede voorzieningen als schouwburg De Lawei en het nieuw te bouwen sportbad De Welle. Een innovatief bedrijfsleven als het Innovatie Cluster Drachten (ICD). Prachtig gelegen aan de oostelijke poort van het Friese merengebied, de bossen aan de zuidkant en het coulisselandschap ten Noorden van de gemeente.

Meer woningen in Drachten en dorpen

Er spelen verschillende ontwikkelingen welke consequenties hebben maar ook mogelijkheden bieden voor de gemeente en daarmee voor u als inwoner. Er is een tekort aan woningen zowel in de huur als in de koopsector. Waar komen de toekomstige “nieuwe woonwijken”. Gezien de lange doorlooptijd van 7 jaar voordat een nieuwe wijk is gerealiseerd zetten wij in op een aantal maatregelen voor de komende jaren.

Zonnepanelen op daken en niet op landbouwgrond

De energietransitie is een andere uitdaging. De gasprijzen zijn voor sommige inwoners verdubbeld. Hoe worden de woningen de komende jaren verwarmt en verduurzaamd. De gemeente vol bouwen met zonneparken en windmolens is geen oplossing. Er zijn nieuwe energiebronnen en nieuwe technieken beschikbaar.

De bevolking van Smallingerland is beperkt gegroeid met 500 inwoners in de laatste 5 jaar. Het aandeel ouderen neemt toe. Hoe houden wij de voorzieningen, de zorg en de werkgelegenheid de komende jaren in stand?

Drachten aan het spoor

In het landelijke coalitieakkoord is de Lelylijn opgenomen. Daarmee kan Drachten in de toekomst een verbinding via het spoor krijgen. Hoe spelen wij hierop in zodat dit de gemeente en haar inwoners ten goede kan komen.

Samen bouwen aan de toekomst

In de afgelopen vier jaar is het in politiek opzicht een moeilijke periode geweest. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een Zakencollege. Dus wethouders van buiten de gemeente. Ook financieel was er sprake van tekorten door landelijke bezuinigingen zoals op de Jeugdzorg. Dit heeft gezorgd voor stilstand. Dat willen wij de komende jaren niet weer daarom willen wij Smallingerland weer op de “rails” zetten en perspectief bieden voor een mooie toekomst.

Al deze ontwikkelingen vereisen dus dat er ingezet moet worden op een nieuw toekomstbeeld voor de gemeente Smallingerland. Ons beeld ziet er op hoofdlijnen als volgt uit.

DIT GAAN WE VOOR U BETEKENEN

Meer woningen

Er is een tekort aan woningen. Landelijk is dit tekort opgelopen tot 330.000 woningen. Dit tekort geldt ook voor Smallingerland.

Toerisme / Recreatie

Recreatie en toerisme bieden meer mogelijkheden dan nu worden benut. Hierbij kan de unieke ligging van Smallingerland nog meer worden benut. Dit komt ook de werkgelegenheid ten goede.

Sport is belangrijk

Sport hoort centraal te staan in de Smallingerlandse samenleving. Sporten en bewegen zijn goed voor je gezondheid.

Duurzaam denken / energietransitie

Op dorp of wijkniveau eigen energie transitie bevorderen

Geef ondernemers de ruimte

Het zijn ondernemers die de Smallingerlandse economie laten bloeien. Daarom willen we hen de ruimte geven.

Smallingerland weer financieel gezond

Alleen als we financieel gezond zijn kunnen we de zorg bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.