Duurzaam denken / energietransitie

Omgaan met energie, milieu en duurzaamheid
in Smallingerland

Waar hebben we het over?
Veel mensen willen in hun dorp en wijk op een andere manier met energie, milieu en duurzaamheid omgaan. Wat willen dat de gemeente hier samen met de inwoners invulling aan geeft. Recent is er een warmtetransitievisie vastgesteld. Hierin is per wijk en dorp aangegeven welke energiebron/vorm wordt gekozen. De bewoners zijn hier niet of minimaal bij betrokken.

Wat gaan we er aan doen en wat heeft u daaraan?

De VVD vindt dat voor de inwoners een aantal aspecten van belang zijn:

  • Betrouwbare energielevering is essentieel

  • Het elektriciteits netwerk moet worden aangepast aan de toekomstige behoefte

  • Betaalbare en haalbare overgang naar andere energiebronnen

  • Betrokkenheid en draagvlak is bepalend voor de acceptatie

Wat is ons standpunt:

Een meer duurzame samenleving biedt kansen voor innovatie. De overgang dient wel haalbaar en betaalbaar te zijn.

De hogere gasprijzen van de afgelopen winter maakt duidelijk dat de huishoudens meer betalen voor verwarming van de woning. Betere isolatie is de beste manier om het milieu en kosten te sparen. De gemeente moet een actieve rol in samenwerking met u spelen bij de verduurzaming.

De VVD is van mening dat zonnepanelen eerst zoveel mogelijk op daken geplaatst moeten worden. Zonneparken aansluitend aan bebouwing en inpassen in het landschap. Aandacht hierbij voor de biodiversiteit.

De realisatie van warmtenetten kan niet zonder de inspraak en betrokkenheid van inwoners. In die dorpen en wijken waar wordt gekozen voor individuele oplossingen dient de gemeente een actieve rol te spelen in de informatievoorziening en daarmee betrokkenheid.