Stellingen

Filters

Verenigingen die onderhoud plegen aan gebouwen en velden kunnen in ruil hiervoor een korting op de ozb krijgen. Dit heeft voordelen voor de sportverenigingen en de gemeente.

Ieder kind moet naar school kunnen gaan. Indien ouders niet voldoende geld hebben zijn er bestaande regelingen waar gebruik van kan worden gemaakt.

Door braakliggende gronden te benutten kunnen op korte termijn woningen worden gerealiseerd. Denk bijv. ook aan tiny houses en mantelzorgwoningen.

Het is onhaalbaar voor de gemeente hier structureel extra geld in te steken. De inwoners moeten dit via verhoging van de belasting betalen. Door minder bureaucratie en efficiënt werken zou hiervoor voldoende geld moeten zijn.

De ouderbijdrage is een landelijke regeling. Wij zien hier geen rol voor de gemeente. Bovendien is de bijdrage vrijwillig.

Extra woningen zijn nodig om iedereen van de juiste woning te voorzien. Niet alleen in Drachten maar ook in de dorpen.

Zorg en welzijn zijn essentieel. Het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt dient hieraan te worden besteed.

Het is goed als instellingen meerdere geldstromen hebben. Met name voor kleine organisaties zou dit een belemmering zijn als dit voorwaarde is voor subsidieverlening. Organisaties stimuleren andere geldstromen aan te boren is positief.

De scholen zijn primair verantwoordelijk voor de opleiding. Huiswerkbegeleiding zou dan niet nodig moeten zijn.

Hier is al volop aan gewerkt. Het aantal standplaatsen is uitgebreid. Nu de bestaande plannen uitvoeren.

Ontmoetingsplekken voor jongeren zijn van groot belang. In overleg met jongeren zelf en binnen de financiële mogelijkheden is uitbreiding mogelijk.

Hondenbelasting vergt bijna evenveel kosten als opbrengsten. Afschaffen is een goede zaak.

In groepen moeten kinderen ook Friestalig worden opgevangen. Dit gebeurd nu ook al.

Als je een huis verhuurt levert dit woonruimte op voor anderen. Een vergunning is onnodige rompslomp en bureaucratie.

De gemeente is nu al verplicht om rekening te houden met gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond.

De belasting niet meer verhogen dan de inflatie. Inwoners en ondernemers betalen al genoeg belasting.

De helft van de gemeentebegroting (100 miljoen) wordt uitgegeven aan het Sociaal Domein waaronder armoedebestrijding. Dit geld efficiënt besteden moet voldoende zijn. Voor meer uitgaven zouden de belasting op de ozb omhoog moeten.

Wij zijn tegen hogere parkeertarieven. Het centrum van Drachten moet aantrekkelijk blijven.

In het uitgaansgebied en op andere overlast gevende plekken. Wij zien graag dat er meer politie op straat is voor de veiligheid van inwoners.

Voor mensen met een bijstandsuitkering kan de bijverdienste beperkt worden verhoogd. Doel blijft dat mensen worden ondersteund en gestimuleerd naar werk.

Er is een verplichting om statushouders van een woning te voorzien. Hier zijn afspraken over gemaakt. Voorrang op anderen is niet wenselijk.

De huidige openingstijden werken prima. Enige regulering en toezicht door de gemeente is wenselijk met het oog op de veiligheid.

Er zijn landelijke subsidiemogelijkheden. Hier kan iedereen gebruik van maken. Een aparte subsidiestroom via de gemeente is niet wenselijk.

Het azc in de huidige vorm functioneert goed. Geen aanleiding om het azc uit te breiden. Andere gemeenten dienen ook verantwoordelijkheid te nemen.

Boeren zijn van belang voor de voldoende voedsel en beheer landelijk gebied. Uitbreiding, rekening houdend met andere belangen moet mogelijk zijn. Boeren zijn belangrijk voor het onderhoud van het landschap.

Als het nodig is kan de burgemeester hier een noodverordening voor vaststellen. Vaker fouilleren is niet nodig. Dit tast de privacy aan.

Mensen die langdurig in de bijstand zitten moeten worden ondersteund en gestimuleerd om te gaan werken. In de tussentijd is maatschappelijk werk zeer nuttig. Stimuleren werkt beter dan dwang.

Grote windmolens moeten bij voorkeur op zee worden geplaatst. Windmolens plaatsen in onze gemeente is geen oplossing voor de energietransitie, Alternatieven als aquathermie kunnen worden benut en belasten het landschap niet.

De huidige coffeeshops zijn afdoende. Meer zijn niet nodig en wenselijk.

Mensen die in de bijstand zitten en niet willen solliciteren kunnen als laatste middel worden gekort.

Het creëren van meer huisvesting voor ouderen levert een belangrijke bijdrage aan meer woningen door dat bestaande woningen beschikbaar komen.

Zonnepanelen moeten in eerste instantie op daken van huizen en bedrijfsgebouwen komen.

Een aantrekkelijk centrum is van groot belang. Als fietsen dit beeld verstoren moet hier tegen worden opgetreden.

Het winkelgebied is al autovrij. Bereikbaarheid van winkels is van groot belang.

Vluchtelingen dienen zo snel mogelijk te integreren. Werk is daarbij essentieel. Bedrijven en ook de gemeente kunnen hiervoor leerwerkplekken realiseren.

Als er verstandig en verantwoord wordt gestookt moet een open haard en houtkachel mogelijk blijven.

Woningen binnen de bebouwde kom kunnen op geschikte plekken voor meer woningen zorgen. Maar niet alleen binnen de bebouwde kom. Op langere termijn keuze maken voor nieuwe woonwijken.

Een fietsverbinding kan een bijdrage leveren aan duurzaam woon-werkverkeer. De Provincie stelt hier nu extra geld voor beschikbaar.

Zonnepanelen dienen zoveel mogelijk op daken te worden geplaatst.

Het aantal woningen in Smallingerland is per 1 jan 2021, 24.930. Een derde dus 33 % is van woningcorporaties. Tot 2030 zijn er 180 extra huurwoningen nodig.

Het winkelgebied van Drachten is al autovrij. Een milieuzone voegt hier niets aan toe en belemmerd de bereikbaarheid van Drachten.

Kleine windmolens bij bedrijfsgebouwen op industrieterreinen en bij boerderijen kan een bijdrage leveren aan de verduurzaming.

Als je een woning koopt is dit meestal voor de eigen bewoning. Soms ook voor kinderen of voor de verhuur. Een verplichting is niet nodig.

Parkeerterreinen die overbodig zijn kunnen worden verandert in parken of plantsoenen.

Het is essentieel de inwoners te betrekken bij besluiten. Zeker als het belangrijke onderwerpen zijn.

Meer woningen realiseren, ook in de dorpen is van groot belang. Dit kan op verschillende plekken op korte termijn plaats vinden. Voor de langere termijn dienen er nieuwe woonwijken te komen. Het vliegveld hiervoor opofferen is niet nodig. Het vliegveld is niet de meest geschikte locatie.

Bereikbaarheid van de winkels is belangrijk. Ook voor de doorstroming van het verkeer en de hulpverlening zoals brandweer en ambulance zijn De Kaden van groot belang.

Het beheer van een sporthal en plantsoenen door inwoners vergroot de betrokkenheid. En is goedkoper voor de gemeente.

Coöperaties zijn van belang voor de energietransitie. Als een wijk of dorp een coöperatie opricht kan de gemeente dit financieel steunen.

Er zijn een aantal woningcorporaties. Deze realiseren woningen. Als dit onvoldoende is dienen hierover afspraken te worden gemaakt. Een eigen woningcorporatie als gemeente oprichten voegt niets toe.

Het winkelgebied van Drachten is autovrij. Het verder belemmeren van het autoverkeer is niet nodig.

Het wekelijks spreekuur is van belang voor inwoners om hun vragen te bespreken met de wethouders.

De parken, bermen en grasvelden moeten efficiënt worden onderhouden. Te weinig onderhoud geeft ergernis en onveilige situaties.

De bereikbaarheid van het centrum is van groot belang. Het winkelgebied is autovrij en aan de rand hiervan zijn goede parkeervoorzieningen.