Meer woningen

Meer woningen
in Smallingerland

Waar hebben we het over?
Er is een tekort aan woningen. Landelijk is dit tekort opgelopen tot 330.000 woningen. Dit tekort geldt ook voor Smallingerland. In de woonvisie 2020 is ruimte voor 1000 woningen de komende 5 jaar. Vanuit het Deltaplan Noord Nederland zijn er mogelijkheden. Bovendien is de doorlooptijd tussen plannen en bouwen minimaal 7 jaar. Na het volbouwen van de huidige wijken Vrijburgh en De Luwte zal er op korte termijn keuzes voor een of meer nieuwe wijken moeten worden gemaakt.

Wat gaan we er aan doen en wat heeft u daaraan?

Een scala aan maatregelen:

  • Snellere procedures voor vergunningen en binnen de ruimtelijke ordening.

  • Meer ruimte voor Flexwoningen zoals tiny houses en mantelzorgwoningen.

  • Meer aandacht voor bouwen in de dorpen.

  • Op “rotte plekken “ woningen realiseren.

  • Doorstroom (van o.a ouderen) bevorderen zodat bestaande woningen beschikbaar komen.

  • Leegstande winkels herbestemmen als woning.

Wat is ons standpunt:

In Smallingerland meer woningen bouwen zowel in de huursector als in de vrije sector. Door een goed woningaanbod kan Smallingerland de voorzieningen als een schouwburg, zwembad beter worden benut. Ook nieuwe inwoners dienen een plek in Smallingerland te kunnen vinden. Nieuwe woningen moeten wel goed ingepast worden in het landschap.